Polityka prywatności

 • 1.1. MB „Kvepalai arabia” (dalej „Firma”) szanuje wszystkich nabywców jej usług, potencjalnych klientów (którzy wypróbowali usługi, ale nie stali się klientami) oraz wszystkich odwiedzających witrynę verskis.lt (dalej „Strona” ) (dalej – „Klienci”). , prawo do prywatności oraz zobowiązuje się do zapewnienia ochrony przekazanych i otrzymanych danych osobowych. Spółka dba również o zapewnienie praw klientów jako osób, których dane dotyczą.
  1.2. Niniejsza polityka prywatności reguluje główne zasady i procedury gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klientów Spółki.
  1.3. Korzystając z Serwisu, a także zamawiając lub korzystając z usług oferowanych przez Spółkę w dowolnej formie oraz przekazując Spółce swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. Uznaje się, że Klienci zapoznali się z Polityką Prywatności, gdy podczas rejestracji w Witrynie zaznaczą „haczyk”, że zgadzają się z Polityką Prywatności Spółki. Z polityką prywatności można zapoznać się ponownie w dowolnym momencie, klikając odpowiedni link w Serwisie.
  1.4. Przetwarzając dane osobowe Klienta przestrzegamy wszystkich właściwych przepisów prawa, w tym przepisów o ochronie danych osobowych regulowanych przez UE, ADTAĮ, LR i inne obowiązujące akty prawne. Firmie nadano kod rejestracyjny Ochrony Danych Osobowych 305656075.
  2. Jakie pojęcia są używane?
  2.1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji i identyfikator internetowy lub jeden lub kilka fizycznych znaków tej osoby fizycznej tożsamości fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.
  2.2. Osoba, której dane dotyczą – osoba fizyczna – klient Spółki (w tym osoby odwiedzające Stronę), której dane osobowe są gromadzone przez Spółkę.
  2.3. Zgoda osoby, której dane dotyczą – dobrowolne, konkretne i jednoznaczne wyrażenie woli należycie poinformowanej osoby, której dane dotyczą, w drodze oświadczenia lub jednoznacznych działań, którymi wyraża ona zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
  2.4. Przetwarzanie danych – każda operacja lub ciąg operacji wykonywanych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, taka jak zbieranie, utrwalanie, sortowanie, systematyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wydobywanie, zapoznawanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub umożliwienie w inny sposób korzystania z nich, a także zestawienie lub zestawienie z innymi danymi, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.
  2.5. Administrator Danych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inna instytucja przetwarzająca dane osobowe w imieniu Administratora.
  2.6. Administrator danych - MB „Kvepalai arabia”, spółka działająca i utworzona zgodnie z prawem Republiki Litewskiej, kod 305656075, zarejestrowana pod adresem Partizanų ul. 61-806, Kowno, Republika Litewska, której dane są gromadzone i przechowywane w Rejestrze Osób Prawnych.
  2.7. Marketing bezpośredni – czynność mająca na celu skontaktowanie się z Klientem drogą listowną, telefoniczną lub w inny bezpośredni sposób i zaoferowanie mu towarów lub usług i/lub zapytanie o jego opinię na temat oferowanych towarów lub usług, w tym w sposób zautomatyzowany.
  3. Jakie pliki cookie i jak ich używamy
  3.1. Co to jest plik cookie (angielski plik cookie) - małe pliki, które są wysyłane do przeglądarki internetowej użytkownika i umieszczane na przeglądających go komputerach lub innych urządzeniach podczas pierwszej wizyty na stronie. Następnie w serwisie stosowane są pliki cookies w celu jak najlepszego korzystania z serwisu przez użytkownika, identyfikacji komputera użytkownika i ułatwienia dostępu do serwisu lub informacji na nim zawartych, dostosowując tym samym zawartość serwisu do jak najwygodniej dla użytkownika.
  3.2. Te pliki cookie są używane w Serwisie, a także w systemach powiązanych ze Spółką, mających na celu zapewnienie właściwej i wysokiej jakości obsługi klienta.
  3.3. Aby zapewnić Ci wygodniejsze i sprawniejsze przeglądanie Serwisu oraz dostarczać Ci przydatne oferty, w Serwisie stosujemy następujące pliki Cookies: PHPSESSID (informacje o sesji), „CookieInfoScript” (zgoda na wykorzystanie plików cookies) , _gat, _ga, _git, __utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz (pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics), datr, Fr, sb, locale, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref ​​(pliki cookies wykorzystywane przez Facebook Pixel) oraz „GPS” , „PREF”, „VISITOR_INFO1_LIVE”, „YSC” (informacje o transmisji treści wideo YouTube) .
  3.4. Prawo Klienta do odrzucenia plików cookies – Klient w każdej chwili może usunąć lub zablokować część lub całość zapisanych plików cookies na swoich komputerach lub innych urządzeniach poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat usuwania lub blokowania plików cookies można znaleźć na stronie producenta przeglądarki. Należy pamiętać, że po wykonaniu tych kroków niektóre funkcje witryny mogą zostać częściowo lub całkowicie wyłączone i niedostępne. Klient rozumie, że w Serwisie mogą być stosowane wtyczki firm trzecich (partnerskich, systemów zbierania statystyk, systemów komunikacyjnych itp.), które również wykorzystują pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania. Podkreślamy, że administrator serwisu nie kontroluje, nie może i nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywane przez podmioty trzecie pliki cookies, zawartość oraz ochronę prywatności stosowaną przez te serwisy, z którymi zalecamy zapoznać się każdorazowo indywidualnie.
  4. Jakie dane osobowe zbieramy?
  4.1. Spółka gromadzi, a następnie przetwarza dane osobowe Klienta, które sam podajesz przy korzystaniu i zamawianiu usług w Serwisie lub zamawianiu usług w inny sposób: imię, nazwisko, kod osobisty (opcjonalnie), adres, e-mail. adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane związane ze specyfiką zamówienia usługi. Zwracamy uwagę, że podajesz dane dodatkowo z własnej inicjatywy, podczas rejestracji i/lub składania zamówień, zarządzania usługami świadczonymi przez Spółkę.
  4.2. Podane przez Klienta dane osobowe są przechowywane przez okres współpracy pomiędzy Spółką a Klientem (podczas świadczenia usług) oraz przez 10 (dziesięć) lat od zakończenia tego okresu. Dane mogą być przechowywane przez okres krótszy, jeżeli nie ma ku temu podstawy prawnej.
  5. W jakich celach i jak przetwarzamy dane osobowe?
  5.1. Dane Spółki dotyczące Klienta będą przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty (zasada legalności, rzetelności i przejrzystości).
  5.2. Spółka przetwarza wyżej wymienione dane osobowe Klienta w celu przetwarzania i administrowania zakupem/zamówieniem usług, w celu przetwarzania dokumentów księgowych związanych z zamówieniem usług, w celu kontaktowania się z Państwem w sprawie realizacji zobowiązań umownych, w celu bezpośredniego w celach marketingowych (za uprzednią zgodą osób, których dane dotyczą).
  5.3. Zapewniamy, że dane osobowe Klienta są i będą przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelny i przejrzysty, zbierane dla ustalonych, jasno określonych i prawnie uzasadnionych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, adekwatne, właściwe i tylko takie, jakie jest niezbędne do osiągnięcia celów, w których są przetwarzane, prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane, przetwarzane w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem (zasada integralności i poufności).
  6. Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?
  6.1. Klient ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana przed wyrażeniem zgody. Wycofanie zgody jest równie proste, jak jej udzielenie.
  6.2. Przysługują Ci prawa osób, których dane dotyczą, które zrealizujemy po otrzymaniu żądania od Klienta listem poleconym na adres S.Konarskio ul. 32C-19, Wilno i po prawidłowym potwierdzeniu tożsamości. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, jak również żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych Klienta.
  6.3. Klient ma prawo żądania od Spółki usunięcia danych osobowych dotyczących Klienta, jeżeli nie są one już potrzebne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; cofnie zgodę, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Klienta; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; z innych przyczyn określonych w rozporządzeniu; żądania od Spółki ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta; otrzymać dane osobowe dotyczące Klienta, które dostarczył Spółce, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego; Klient ma również prawo żądać od Spółki przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powiązanych danych osobowych (np. w celu marketingu bezpośredniego lub w inny sposób).
  7. Jak przetwarzamy dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego
  7.1. Firma skontaktuje się z Klientem wyłącznie za jego uprzednią zgodą i zgodnie z postanowieniami ERA, ADTAĮ i Rozporządzenia. Biuletyny Spółki będziemy przesyłać pocztą elektroniczną. pocztą lub telefonicznie i/lub zapytamy o jakość istniejących usług i inne powiązane kwestie.
  7.2. W celu marketingu bezpośredniego przetwarzamy następujące dane osobowe Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
  7.3. Dane osobowe Klienta w celu marketingu bezpośredniego są przechowywane do czasu rezygnacji Klienta z otrzymywania komunikatów marketingu bezpośredniego (taki link rezygnacji znajduje się na dole każdej wysłanej wiadomości e-mail).
  8. Komu przekazujemy dane osobowe
  8.1. Dostęp pracowników Spółki do danych osobowych Klienta jest udzielany tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków i tylko wtedy, gdy pracownik zobowiązuje się do przestrzegania wymogu zachowania poufności.
  8.2. Spółka może udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom przetwarzającym dane, które świadczą usługi na rzecz Spółki i przetwarzają dane osobowe Klienta w imieniu Spółki i na rzecz Spółki lub Klienta, organom ścigania, gdy istnieje ku temu podstawa prawna w tym celu innym podmiotom trzecim za zgodą Klienta. Takie podmioty przetwarzające dane mają prawo przetwarzać dane osobowe Klienta wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki.
  8.3. Dane osobowe Klienta mogą być również przekazane w odpowiedzi na oficjalne żądania instytucji państwowych i sądów, jednak wyłącznie po upewnieniu się co do legalności tych żądań.