Zasady zakupu

 • 1. Postanowienia ogólne.
  1.1. Niniejsze zasady kupna i sprzedaży towarów (dalej - Regulamin) są wiążącym Strony dokumentem prawnym, który określa prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Kupującego i Sprzedającego w przypadku zakupu towarów przez Kupującego drogą elektroniczną. w sklepie.
  1.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany, poprawiania lub uzupełniania regulaminu w każdym czasie, z uwzględnieniem wymagań stawianych przez akty prawne. Kupujący jest informowany o tym drogą mailową. na stronie sklepu. Gdy kupujący robi zakupy przez e-mail w sklepie obowiązuje Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia.
  1.3. Kup e-mail sklep ma prawo do:
  1.3.1. pełnoletnich osób fizycznych, tj. osób, które osiągnęły pełnoletniość, których zdolność nie jest ograniczona orzeczeniem sądu;
  1.3.2. małoletnim w wieku od 14 do 18 lat wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów, z wyjątkiem przypadków, gdy samodzielnie rozporządzają swoimi dochodami;
  1.3.3. osoby prawne;
  1.3.4. upoważnieni przedstawiciele wszystkich ww. osób.
  1.4. Akceptując regulamin, sprzedawca gwarantuje również, że w oparciu o regulamin 1.3. pkt, Kupujący ma prawo do zakupu towaru drogą elektroniczną. w sklepie.
  1.5. Umowę pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uważa się za zawartą z chwilą wysłania przez Kupującego wiadomości e-mail po utworzeniu koszyka w sklepie, określeniu adresu dostawy, wybraniu formy płatności oraz zapoznaniu się z regulaminem Sprzedawcy należy nacisnąć przycisk „Potwierdź zamówienie” (patrz punkt 5 „Zamawianie towaru, ceny, sposób płatności, terminy”).
  2. Ochrona danych osobowych.
  2.1. Zamów towar przez e-mail w sklepie Kupujący może:
  2.1.1. rejestrując się na ten e-mail w sklepie – poprzez podanie danych żądanych podczas rejestracji;
  2.1.2. bez rejestracji w tym e-mailu w sklepie.
  2.2. Kupujący przy zamawianiu towaru 2.1. w sposób przewidziany w punkcie regulaminu, w odpowiednich polach informacyjnych udostępnionych przez Sprzedawcę należy podać dane osobowe Kupującego niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia towaru: imię, nazwisko, adres dostawy towaru, numer telefonu i adres e-mail. adres pocztowy.
  2.3. Akceptując niniejszy regulamin Kupujący wyraża zgodę na to, że 2.2. Podane w pkt dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w ramach elektronicznej sprzedaży towarów i usług. w sklepie w celach analizy działalności Sprzedawcy oraz marketingu bezpośredniego.
  2.4. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Kupującego w wiadomości e-mail Sprzedawcy w celu sprzedaży towarów i usług. sklepu Kupujący wyraża zgodę również na podany przez Kupującego adres e-mail na adres e-mail i numer telefonu wysyłane będą komunikaty informacyjne niezbędne do realizacji zamówienia towaru.
  2.5. Kupujący, rejestrując się przez e-mail w sklepie oraz przy zamawianiu towaru zobowiązuje się do ochrony i nieudostępniania nikomu danych do logowania.


  3. Prawa i obowiązki Kupującego.
  3.1. Kupujący ma prawo do zakupu towaru drogą mailową. w sklepie niniejszy Regulamin oraz inne artykuły niniejszego e-maila zgodnie z procedurą określoną w informacjach o sklepie.
  3.2. Kupujący ma prawo odmówić zakupu towaru - umowa sprzedaży z e. sklepu, zawiadamiając o tym Sprzedawcę na piśmie (e-mailem, ze wskazaniem chęci zwrotu produktu oraz numeru zamówienia) nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia rzeczy, za wyjątkiem przypadków, gdy umowa nie może zostać anulowana zgodnie z prawem Republiki Litewskiej (np. w przypadku zawarcia umowy sprzedaży artykułów higienicznych - pościeli - patrz informacje na stronie internetowej VšĮ „Vartotojų centras” http://www.vartotojucentras. lt/istatymas.php?id=1038, „Specyfika zwrotu i wymiany artykułów nieżywnościowych” pozycja 18.).
  3.3. 3.2 regulaminu. Kupujący może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, tylko w przypadku, gdy produkt nie został uszkodzony lub jego wygląd nie uległ zasadniczej zmianie, ani nie był używany.
  3.4. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych towarów i zapłaty za nie uzgodnionej ceny.
  3.5. W przypadku zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Kupującego, Kupujący jest zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji.
  3.6. Kupujący zobowiązuje się nie przekazywać swoich danych logowania osobom trzecim. W przypadku utraty danych do logowania Kupujący musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedawcę za pośrednictwem środków komunikacji wskazanych w sekcji „Kontakty”.
  3.7. Kupujący za pomocą poczty elektronicznej sklep, wyraża zgodę na niniejszy Regulamin zakupów i sprzedaży oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania i nienaruszania aktów prawnych Republiki Litewskiej.
  4. Prawa i obowiązki Sprzedawcy.
  4.1. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia wszelkich warunków prawidłowego korzystania z poczty elektronicznej przez kupującego. usługi świadczone przez sklep.
  4.2. Jeśli Kupujący próbuje zaszkodzić e-mailowi ​​Sprzedawcy dla stabilności i bezpieczeństwa pracy Sklepu lub narusza jego obowiązki, Sprzedawca ma prawo do natychmiastowego i bez ostrzeżenia ograniczenia lub zawieszenia możliwości korzystania przez Kupującego z poczty elektronicznej. sklepu lub w wyjątkowych przypadkach anulować rejestrację Kupującego.
  4.3. Sprzedawca zobowiązuje się do poszanowania prawa Kupującego do prywatności danych osobowych Kupującego podanych w wiadomości e-mail. w formularzu rejestracyjnym sklepu.
  4.4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Kupującego towar na wskazany przez Kupującego adres.

  5. Zamawianie towaru, ceny, tryb płatności, terminy.
  5.1. e-mail W sklepie Kupujący może dokonywać zakupów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  5.2. Umowa wchodzi w życie z chwilą kliknięcia przez Kupującego przycisku „Potwierdź zamówienie”, a po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza je – wysyła list potwierdzający na podany przez Kupującego e-mail. pocztą
  5.3. Ceny produktów e-mail w sklepie i w złożonym zamówieniu podane są w euro, w tym VAT.
  5.4. Kupujący płaci za towar w jeden z następujących sposobów:
  5.4.1. płatność za pomocą poczty elektronicznej bankowość oznacza dokonanie przedpłaty za pomocą adresu e-mail, z którego korzysta Kupujący. system bankowy. Aby skorzystać z tej formy płatności, kupujący musi być podpisany przez e-mail. umowę bankową z jednym z obsługiwanych banków. Kupujący przelewa pieniądze na e-mail. przechowywać rachunek bieżący. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych w tym przypadku spoczywa na odpowiednim banku, ponieważ wszystkie transakcje pieniężne odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej banku. w systemie bankowym.
  5.4.2. Płatność przelewem bankowym jest przedpłatą, gdy Kupujący po wydrukowaniu zamówienia i udaniu się do najbliższej placówki banku przekazuje pieniądze na e-mail. konto bankowe sklepu.
  5.5. Kupujący zobowiązuje się do natychmiastowej zapłaty za towar. Dopiero po otrzymaniu płatności za towar rozpoczyna się formowanie paczki z towarem i rozpoczyna się obliczanie terminu dostawy towaru.
  6. Dostawa towarów.
  6.1. Kupujący, który w trakcie składania zamówienia wybrał usługę dostawy, zobowiązuje się do wskazania dokładnego miejsca dostawy towaru.
  6.2. Kupujący zobowiązuje się do samodzielnego odbioru towaru. W przypadku, gdy Kupujący nie może sam odebrać towaru, a towar zostanie dostarczony pod wskazany adres, Kupującemu nie przysługuje roszczenie wobec Sprzedawcy z tytułu dostarczenia towaru do niewłaściwego podmiotu.
  6.3. Towar dostarczany jest przez Sprzedawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela (kuriera).
  6.4. Sprzedawca dostarcza towar Kupującemu na warunkach określonych w opisach produktów. Niniejsze warunki mają charakter wstępny i nie obowiązują w przypadkach, gdy Sprzedający nie posiada na stanie magazynowym potrzebnego towaru, a Kupujący został poinformowany o braku zamówionego towaru. Jednocześnie Kupujący zgadza się, że w wyjątkowych przypadkach dostawa towaru może ulec opóźnieniu z powodu nieprzewidzianych okoliczności, na które Sprzedający nie ma wpływu. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu z Kupującym i uzgodnienia warunków dostawy towaru.
  6.5. We wszystkich przypadkach Sprzedający jest zwolniony z odpowiedzialności za naruszenie warunków dostawy towaru, jeżeli towar nie zostanie dostarczony Kupującemu lub zostanie dostarczony z opóźnieniem z winy Kupującego lub z powodu okoliczności niezależnych od Sprzedającego .
  6.6. Kupujący musi w każdym przypadku niezwłocznie poinformować sprzedawcę, jeśli paczka została dostarczona w uszkodzonym lub w inny sposób uszkodzonym opakowaniu, jeśli paczka zawiera towary nie zamówione lub ich niewłaściwą ilość, niekompletny zestaw produktów.
  6.7. We wszystkich przypadkach, jeśli kupujący zauważy jakiekolwiek uszkodzenie przesyłki podczas dostawy, musi zaznaczyć uwagi w dokumencie dostawy przesyłki dostarczonym przez kuriera lub sporządzić odrębny dokument dotyczący tych naruszeń. Kupujący musi to zrobić w obecności kuriera. W przypadku niepodjęcia takich działań Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności wobec Kupującego za uszkodzenie produktu związane z uszkodzeniem opakowania, którego Kupujący nie odnotował w dokumencie dostawy kuriera.
  7. Jakość produktu, gwarancje.
  7.1. Każdy e-mail szczegóły produktu sprzedawanego w sklepie są co do zasady wskazane w opisie produktu dołączonym do każdego produktu.
  7.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za to, że e-mail kolor, kształt lub inne parametry towaru w sklepie mogą nie odpowiadać rzeczywistemu rozmiarowi, kształtowi i kolorowi towaru ze względu na specyfikę zastosowanego przez Kupującego wyświetlacza.
  7.3. Sprzedawca udziela gwarancji jakości ważnej przez określony czas dla niektórych rodzajów towarów, której konkretny termin i inne warunki są wskazane w opisach takich towarów.
  7.4. Jeżeli sprzedawca nie udziela gwarancji jakości na określone rodzaje towarów, zastosowanie ma gwarancja przewidziana odpowiednimi aktami prawnymi.
  8. Zwrot i wymiana towaru.
  8.1. Wady sprzedanego towaru są usuwane, towar niskiej jakości wymieniany, zwracany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Republiki Litewskiej z 2001 roku. 29 czerwca według zamówienia nr. 217 „W sprawie zatwierdzenia zasad zwrotu i wymiany rzeczy” zatwierdzonych przez zasady zwrotu i wymiany rzeczy, z wyjątkiem przypadków, gdy umowa nie może zostać anulowana zgodnie z prawem Republiki Litewskiej (gdy umowa jest zawarta na sprzedaż artykułów higienicznych - bielizny pościelowej; patrz informacje na stronie internetowej VšĮ "Vartotojų centras" http 18.) We wszystkich przypadkach pieniądze za zwrócony towar przekazywane są wyłącznie na konto bankowe płatnika.
  8.2. Aby zwrócić przedmiot(y) na podstawie zasady 8.1. pkt, Kupujący może to zrobić w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od dnia doręczenia towaru Kupującemu, informując o tym Sprzedawcę za pomocą środków komunikacji wskazanych w dziale kontakt, wskazując nazwę zwracanego produktu, numer zamówienia i przyczyny zwrotu.
  8.3. W przypadku zwrotu towaru do kupującego konieczne jest spełnienie następujących warunków:
  8.3.1. zwracany przedmiot musi znajdować się w oryginalnym, schludnym opakowaniu;
  8.3.2. produkt musi być nieuszkodzony przez Kupującego;
  8.3.3. produkt musi być nieużywany, nie tracący wyglądu produktu (nienaruszona etykieta, nienaruszona folia ochronna itp.) (klauzula ta nie obowiązuje w przypadku zwrotu wadliwego produktu);
  8.3.4. zwracany produkt musi być w takiej samej konfiguracji, w jakiej otrzymał go Kupujący;
  8.3.5. przy zwrocie towaru konieczne jest okazanie dokumentu jego zakupu.
  8.4. Sprzedający ma prawo nie przyjąć towaru zwróconego przez Kupującego, jeżeli Kupujący nie zastosuje się do punktu 8.3. procedury zwrotu towaru określa art.
  8.5. W przypadku zwrotu niewłaściwego produktu i/lub produktu niskiej jakości, Sprzedawca zobowiązuje się do odebrania takich produktów i zastąpienia ich podobnymi, odpowiednimi produktami.
  8.6. W przypadku, gdy Sprzedający nie posiada towaru nadającego się do wymiany, wpłacona kwota zostanie zwrócona Kupującemu, z wyłączeniem kosztów przesyłki.

  9. Odpowiedzialność kupującego i sprzedającego.
  9.1. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez Kupującego danych osobowych. Jeżeli Kupujący nie poda w formularzu rejestracyjnym prawidłowych danych osobowych, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego skutki i nabywa prawo do żądania od Kupującego naprawienia poniesionych bezpośrednich strat.
  9.2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za czynności wykonane przy użyciu tego e-maila. w sklepie.
  9.3. Po dokonaniu rejestracji Kupujący jest odpowiedzialny za przekazanie swoich danych do logowania osobom trzecim. Jeśli e-mail z usług świadczonych przez sklep korzysta osoba trzecia, która jest powiązana z e. sklepu z wykorzystaniem danych logowania Kupującego, Sprzedawca uważa tę osobę za Kupującego.
  9.4. Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadkach, w których powstały szkody spowodowane tym, że Kupujący, niezależnie od zaleceń Sprzedającego i obowiązków Kupującego, nie zapoznał się z niniejszym Regulaminem, mimo że miał taką możliwość.
  9.5. Jeśli adres e-mail Sprzedawcy w sklepie znajdują się odnośniki do adresów e-mail innych firm, instytucji, organizacji lub osób prywatnych. serwisów internetowych, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub działania, które się tam znajdują, nie nadzoruje ani nie kontroluje tych serwisów oraz nie reprezentuje tych firm i osób.
  9.6. W przypadku powstania szkody Strona winna zrekompensuje drugiej Stronie bezpośrednie straty.
  10. Marketing i informacja.
  10.1. Sprzedawca może według własnego uznania zainicjować wiadomość e-mail. różne promocje w sklepie.
  10.2. Sprzedający ma prawo jednostronnie, bez odrębnego zawiadomienia, zmienić warunki akcji, jak również je anulować. Jakakolwiek zmiana lub anulowanie warunków akcji jest ważna tylko w przyszłości, tj. od momentu ich wykonania.
  10.3. Sprzedawca przesyła wszelkie wiadomości za pomocą środków komunikacji wskazanych w formularzu rejestracyjnym Kupującego.
  10.4. Kupujący przesyła wszelkie wiadomości i pytania na adres e-mail Sprzedawcy. telefonicznie oraz e-mailem podanym w zakładce „Kontakty” sklepu. adresy e-mail.
  10,5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez kupującego przesłanych wiadomości informacyjnych lub potwierdzających z powodu zakłóceń w łączu internetowym, sieciach dostawców usług poczty elektronicznej.

  11. Postanowienia końcowe.
  11.1. Niniejsze Zasady kupna i sprzedaży towarów zostały sporządzone zgodnie z ustawami i aktami prawnymi Republiki Litewskiej.
  11.2. Wszelkie nieporozumienia wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze negocjacji. Jeżeli nie można osiągnąć porozumienia, spory rozstrzygane są zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo Republiki Litewskiej.